Akcie

Novinky

Milujeme papier

Papier nás sprevádza každý deň. Je s nami, keď píšeme, tlačíme, čítame, kreslíme... viac...

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky
spoločnosti SCP PAPIER, a.s.,
so sídlom Mostová 5358/29, 034 01 Ružomberok, IČO : 36 373 583,
zapísanej v obchodnom registri OS Žilina, odd. Sa, vložka č. 10039/L
(„ďalej len predávajúci“)

1/ Platnosť všeobecných obchodných podmienok

V zmysle ustanovenia § 273 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, (ďalej „OBZ“) sa ustanovujú tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej  „VOP“ ) ako časť obsahu kúpnych zmlúv, na základe ktorých predávajúci -  spoločnosť SCP PAPIER, a. s. predáva kupujúcim tovar.

Týmito VOP sa spravujú všetky zmluvné vzťahy založené  medzi predávajúcim a kupujúcimi pri realizácii dodávok tovaru. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou týchto zmlúv. Zmluvné dojednania obsiahnuté v písomnej zmluve majú prednosť pred týmito VOP.

Ustanovenia týchto VOP platia od 15. 10. 2018.

2/ Objednávanie tovaru

Kupujúci si môže u predávajúceho objednať tovar telefonicky, e-mailom, faxom, pričom takáto objednávka sa považuje pre kupujúceho za záväznú.

V prípade objednávky tovaru, ktorý predávajúci považuje za  neštandardný z dôvodu špecifikácie tovaru alebo objemu tovaru,  je kupujúci povinný zaslať predávajúcemu objednávku písomne, inak predávajúci nebude takúto objednávku akceptovať a nie je povinný tovar kupujúcemu dodať. 

V prípade, že kupujúci požaduje dodanie tovaru na iné miesto dodania ako je jeho sídlo, resp. prevádzka, je kupujúci povinný zaslať objednávku predávajúcemu písomne s uvedením požadovaného miesta dodania a osoby, ktorá je ním splnomocnená na prevzatie tovaru. Ak nebude táto požiadavka obsiahnutá v písomnej objednávke,  predávajúci si splní povinnosť dodať tovar, ak ho dodá do sídla, miesta podnikania, resp. prevádzky kupujúceho.

Po uzavretí kúpnej zmluvy akceptáciou objednávky, môže kupujúci od zmluvy odstúpiť len v prípade uhradenia odstupného vo výške kúpnej ceny objednaného tovaru v zmysle cenníka predávajúceho, pokiaľ sa strany nedohodnú inak.

3/ Tovar

Základná sortimentná skladba tovaru ponúkaného predávajúcim je uvedená na jeho internetovej stránke www.scppapier.com.

Kvalita a množstvo dodávaného tovaru zodpovedajú normám jednotlivých výrobcov. Pri dodávkach tovaru kupujúci akceptuje odchýlku v množstvách dodaného tovaru v zmysle tolerancií definovaných v medzinárodných pravidlách uvedených vo všeobecných obchodných podmienkach CEPAC (Podmienky CEPAC na stiahnutie, Vyhlásenie CEPI na stiahnutie).

4/ Dodanie tovaru

Dodávkou tovaru sa rozumie dodanie tovaru kupujúcemu predávajúcim na základe objednávky kupujúceho v dohodnutom mieste určenia (dodania) a v dohodnutej lehote. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, miestom určenia sa rozumie sklad predávajúceho.

Dodávka je uskutočnená včas, pokiaľ je tovar dodaný kupujúcemu v priebehu dohodnutej dodacej lehoty. V prípade, že dodávka nebude realizovaná v priebehu dohodnutej dodacej lehoty, kupujúci sa zaväzuje poskytnúť predávajúcemu  dodatočnú lehotu v dĺžke najmenej  14 dní, pričom, ak predávajúci dodá tovar kupujúcemu v priebehu tejto dodatočnej lehoty, považuje sa dodávka za včasnú.

Predávajúci si vyhradzuje právo určiť minimálne predajné množstvo v závislosti od druhu tovaru.

Kupujúci je povinný tovar prevziať. V prípade omeškania kupujúceho s prevzatím tovaru, zodpovedá kupujúci za škodu spôsobenú predávajúcemu a predávajúci je oprávnený na nebezpečenstvo a náklady kupujúceho uskladniť tovar, buď vo svojom sklade alebo u tretej osoby. V prípade potreby opätovného doručenia tovaru z dôvodov spôsobených kupujúcim, je predávajúci oprávnený vyfakturovať kupujúcemu náklady vzniknuté opakovaným dodaním tovaru a náklady spojené so skladovaním tovaru.

5/ Cena

Predávajúci predáva tovar za ceny uvedené v cenníku platného ku dňu objednávky tovaru, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak.

Kúpne ceny uvedené v cenníkoch, prípadne dohodnuté s kupujúcim, sú bez DPH. K uvedenej cene si predávajúci účtuje DPH podľa príslušných právnych predpisov SR.

K dodávke tovaru, ktorej hodnota nepresiahne sumu  100,00 € (bez DPH), je predávajúci oprávnený účtovať manipulačný  príplatok vo výške 10,00 € (bez DPH).

Predávajúci si účtuje logistický príplatok vo výške 8,50 € bez DPH/tona na dodávky realizované zo skladu SCP PAPIER, a. s.  vo všetkých prípadoch, v ktorých miestom určenia nie je sklad predávajúceho.  

6/ Platobné podmienky

Pre platenie kúpnej ceny je rozhodujúca dopredu dohodnutá platobná podmienka, ktorá je uvedená na faktúre predávajúceho /splatnosť/.

Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet
predávajúceho do dátumu uvedeného na faktúre, t. z. v lehote splatnosti s uvedením správneho variabilného symbolu.

Kúpna cena sa považuje za uhradenú pripísaním celej fakturovanej sumy na účet predávajúceho.

Ak je kupujúci čiastočne alebo úplne v omeškaní s úhradou faktúry, má  predávajúci právo ďalšie dodávky pozastaviť. V prípade, že omeškanie trvá viac ako 14 dní,  je predávajúci oprávnený od ďalšieho plnenia zmluvy odstúpiť z dôvodu podstatného porušenia zmluvy.

V prípade, ak nebude kúpna cena riadne a včas uhradená,  predávajúci je oprávnený účtovať  kupujúcemu  úroky z omeškania v zákonom stanovenej výške, príp. v dohodnutej výške, a to  z dlžnej sumy za každý deň omeškania s úhradou kúpnej ceny.

7/ Prechod vlastníckeho práva a nebezpečenstvo škody na tovare

Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza z predávajúceho na kupujúceho odovzdaním tovaru kupujúcemu a podpísaním dodacieho listu preukazujúceho prevzatie tovaru kupujúcim.

V prípade, že si dopravu tovaru zabezpečuje kupujúci, prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho momentom, keď je kupujúcemu umožnené nakladať s tovarom alebo odovzdaním tovaru predávajúcim prvému dopravcovi kupujúceho.  

Vlastníctvo k tovaru prechádza na kupujúceho až úplným uhradením kúpnej ceny predávajúcemu.  Kupujúci výslovne súhlasí s tým, že predávajúci je ako vlastník tovaru až do  úplného uhradenia kúpnej ceny tovaru, oprávnený vstúpiť do priestorov kupujúceho a tretích osôb, kde je tovar vo vlastníctve predávajúceho skladovaný a kupujúci sa zaväzuje zabezpečiť toto právo pre predávajúceho u tretích osôb. V prípade, že kupujúci poruší tieto povinnosti, je predávajúci oprávnený vyfakturovať kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 10 % z hodnoty nezaplateného tovaru za každé jednotlivé porušenie týchto povinností.

8/ Vyššia moc /Okolnosti vylučujúce zodpovednosť predávajúceho/

Vyššou mocou sú výnimočné okolnosti zabraňujúce predávajúcemu dočasne, prípadne trvale splniť povinnosti vyplývajúce z uzavretej kúpnej zmluvy, resp. akceptovanej objednávky, ktoré nastanú po uzavretí kúpnej zmluvy, resp. akceptácii objednávky a sú nezávisle od vôle predávajúceho a predávajúci ich nemohol odvrátiť. 

V prípade, že nastanú tieto okolnosti, má predávajúci právo primerane predĺžiť dodaciu lehotu alebo odstúpiť od uzavretej zmluvy, resp. akceptovanej objednávky. V takomto prípade, nie je predávajúci zodpovedný za škodu spôsobenú kupujúcemu. Za okolnosti vyššej moci sa považujú napr. požiar, povodeň, zemetrasenie, štrajk, vojna, dopravné obmedzenia, atď. 

9/ Reklamácie a zodpovednosť za škodu

Kupujúci je povinný tovar v mieste určenia riadne prevziať, skontrolovať jeho stav,  množstvo, súlad s objednávkou a potvrdiť to svojím podpisom na dodacom liste predávajúceho.

Zjavné vady tovaru a nesúlad s objednávkou je kupujúci povinný písomne uplatniť u predávajúceho ihneď, tieto vady musia byť uvedené v dodacom liste, v prepravnom dokumente CMR (pri priamych dodávkach) a potvrdené prepravcom.  

Skryté vady tovaru je kupujúci povinný písomne reklamovať ihneď po ich zistení, najneskôr však do 60 dní od dodania tovaru.

Kupujúci je povinný k písomnej reklamácii skrytých vád priložiť etikety z kotúčov alebo paliet, netriedené označené potlačené a nepotlačené hárky  reklamovaného papiera (20 po sebe nasledujúcich hárkov), prípadne fotodokumentáciu (pri poškodení platní, ofsetových poťahov, iných súčiastok).   

V prípade oneskoreného uplatnenia reklamácie,  uplatnenia reklamácie bez predloženia  vyššie uvedených podkladov, alebo v prípade, že kupujúci reklamovaný tovar spracuje, príp. predá, zodpovednosť predávajúceho za vady zaniká.

Z reklamačného konania sú vylúčené vady tovaru spôsobené nesprávnym uskladnením tovaru,  nesprávnym technologickým postupom pri spracovaní tovaru, alebo použitím nesprávnych postupov a materiálov.

Uznané reklamácie budú po dohode kupujúceho a predávajúceho riešené poskytnutím primeranej zľavy z kúpnej ceny, alebo poskytnutím náhradného plnenia predávajúcim v rozsahu vadného plnenia.

Predávajúci je povinný reklamáciu uplatnenú riadne, včas a  v zmysle podmienok uvedených v tomto článku vybaviť čo najskôr, a to pri zjavných vadách v lehote 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pri skrytých vadách najneskôr do 60 dní odo dňa jej uplatnenia.

Predávajúci zodpovedá len za skutočnú škodu, kupujúcim riadne uplatnenú a preukázanú, a to do výšky kúpnej ceny za predmetnú dodávku tovaru.

10/ Zálohovanie paliet

Predávajúci zálohuje palety formátu 70 x 100 cm. Pri odberoch papiera v menších ako celopaletových množstvách predávajúci vyfakturuje kupujúcemu paletu sumou 6,00 € za 1 kus (bez DPH). V prípade, že kupujúci paletu vráti  predávajúcemu, predávajúci vráti kupujúcemu zálohu za paletu formou dobropisu.  

11/ Riešenie sporov a rozhodné právo

Právne vzťahy neupravené týmito VOP, ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, prípadne inými právnymi predpismi SR. Prípadné spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim budú riešené príslušnými súdmi SR.